BIAŁE CERTYFIKATY

Na czym polegają?

Jest to system wsparcia dla przedsiębiorstw dbających o wdrażanie technologii lub rozwiązań zmniejszających zużycie mediów energetycznych.

Wynika on z Dyrektywy unijnej z dnia 25 października 2012 r. nr 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.

Główne postanowienia Dyrektywy nakładają na państwa członkowskie następujące obowiązki:

 • ustalenia orientacyjnej krajowej wartości docelowej w zakresie efektywności energetycznej na podstawie swojego zużycia energii pierwotnej lub końcowej, oszczędność energii pierwotnej lub końcowej albo energochłonność,
 • ustanowienia długoterminowej strategii wspierania inwestycji w renowację krajowych zasobów budynków mieszkaniowych i użytkowych zarówno publicznych, jak i prywatnych,
 • zapewnienia poddawania renowacji, od dnia 1 stycznia 2014 r., 3% całkowitej powierzchni ogrzewanych lub chłodzonych budynków administracji rządowej w celu spełnienia wymogów odpowiadających przynajmniej minimalnym standardom wyznaczonym dla nowych budynków, zgodnie z założeniem, że budynki administracji publicznej mają stanowić wzorzec dla pozostałych,
 • ustanowienia systemu zobowiązującego do efektywności energetycznej, nakładającego na dystrybutorów energii lub przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną sprzedaż energii obowiązek osiągnięcia łącznego celu oszczędności energii równego 1,5% wielkości ich rocznej sprzedaży do odbiorców końcowych,
 • stworzenia warunków umożliwiających wszystkim końcowym odbiorcom energii dostęp do audytów energetycznych wysokiej jakości oraz do nabycia po konkurencyjnych cenach liczników oddających rzeczywiste zużycie energii wraz z informacją o realnym czasie korzystania z niej.

Na mocy aktu, do kwietnia 2013 r., każde państwo członkowskie UE jest zobowiązane do 2020 roku do określenia krajowego celu w zakresie osiągnięcia efektywności energetycznej, który następnie zostanie poddany ocenie przez Komisję Europejską w przypadku, gdy będzie on określony na poziomie niewystarczającym do realizacji unijnego celu roku 2020.
Polska jako kraj Unii Europejskiej, celem dostosowania swojego ustawodawstwa do wytycznych i praw w Państwach całej Unii, przygotował Ustawę o Efektywności Energetycznej z dnia 15.04.2011, w której zobowiązał m.in. przedsiębiorstwa obrotu energią do pozyskania i umorzenia praw majątkowych w postaci białych certyfikatów – zamiennych z opłatą zastępczą.
Białe certyfikaty jako prawa majątkowe pozyskać mogli m.in. odbiorcy końcowi, którzy poprzez ograniczenie zużycia energii (cieplnej, elektrycznej), sporządzili Audyt Energetyczny oraz wygrali przetarg ogłaszany przez Prezesa URE przynajmniej raz w roku.

Zgodnie z Ustawą, można było ubiegać się o przyznanie białych certyfikatów dla inwestycji zrealizowanych, ale zakończonych po 01.01.2011. Taka formuła była bezpieczna, ponieważ uzyskany efekt energetyczny był znany i zbieżny z wynikami audytu efektywności energetycznej.
Taka formuła wsparcia pozwalała naszym klientom na planowanie i inwestowanie w działania zwiększające efektywność energetyczną. Dla przykładu jedna ze spółdzielni mieszkaniowych w pierwszym przetargu zgromadziła znaczną ilość białych certyfikatów, a kwotę po ich sprzedaniu przeznaczyła na kolejne modernizacje zwiększające efektywność energetyczną. Następnie po ich zakończeniu, znowu zdobyła białe certyfikaty na kolejnym przetargu, które również wykorzystała na działania proefektywne. Takie działania powtarzane były czterokrotnie.

Do tej pory odbyło się 5 przetargów, w których Krajowa Grupa Doradztwa Energetycznego brała udział, sporządzając audyty efektywności energetycznej wraz z dokumentacją przetargową, jak i obsługą maklerską oraz sprzedaż białych certyfikatów dla swoich klientów.

Czy wiesz, że ...

Dla naszych klientów sporządziliśmy 42 pozytywnie zweryfikowane audyty efektywności energetycznej na łączną ilość przyznanych białych certyfikatów w ilości 10422 toe, co przyniosło naszym klientom przychód przekraczający 10,5 mln złotych.

Następnie Ustawa o Efektywności Energetycznej doczekała się nowelizacji w dniu 20.05.2016 r., gdzie zmieniono sposób pozyskiwania białych certyfikatów. Obecnie można je jedynie pozyskiwać dla inwestycji planowanych, bez premii dla inwestycji już wykonanych.

Poniżej na schemacie blokowym, przedstawiono mechanizm pozyskiwania białych certyfikatów oraz przychodu z ich sprzedaży dla przedsiębiorstwa.

Planowana inwestycja zmniejszająca zużycie energii (np. wymiennik ciepła na potrzeby zagospodarowania ciepła odpadowego).

Audyt efektywności energetycznej. Wartość rocznych oszczędności co najmniej na poziomie 10 toe w energii finalnej
418.68 G = 116.30 MWh.

Złożenie wniosku do Prezesa URE wraz z audytem efektywności energetycznej – decyzja o przyznaniu trwa zazwyczaj nie dłużej niż 45 dni.

Realizacja inwestycji ze środków własnych lub środków pomocowych o ile nie spowoduje to przekroczenia dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej.

Po zakończeniu inwestycji makler na Towarowej Giełdzie Energii sprzedaje Białe Certyfikaty i przekazuje je na konto przedsiębiorcy.

Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć:

 1. Izolacja instalacji przemysłowych.
 2. Przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.
 3. Modernizacja lub wymiana:
  – oświetlenia,
  – urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, energetycznych, telekomunikacyjnych lub informatycznych,
  – lokalnych sieci ciepłowniczych, lokalnych źródeł ciepła w rozumieniu art. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów,
  – modernizacja lub wymiana urządzeń przeznaczonych do użytku domowego.
 4. Odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych.
 5. Ograniczenie strat:
  – związanych z poborem energii biernej,
  – sieciowych związanych z przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
  – na transformacji,
  – w sieciach ciepłowniczych,
  – związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych;
 6. Stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

Poniżej skrótowe porównanie korzyści w postaci białych certyfikatów na podstawie starej i nowej ustawy o efektywności energetycznej:

Stara ustawa

Nowa Ustawa

Pozyskiwanie dla BC dla inwestycji zrealizowanych oraz dla przyszłych inwestycji

Pozyskiwanie BC tylko dla inwestycji planowanych

Sposób wyliczania efektu energetycznego dla zaoszczędzonej ilości energii pierwotnej

Sposób wyliczania efektu energetycznego dla zaoszczędzonej ilości energii końcowej

Sposób uzyskiwania BC w systemie przetargowym

Wydawane BC na podstawie audytu efektywności energetycznej zgodnie z ilością zaoszczędzonej energii końcowej

Jakie ma to przełożenie na wartość pozyskanych środków ze sprzedaży białych certyfikatów?

Przykładem niech będzie spółdzielnia mieszkaniowa, która przeprowadziła termomodernizację przegród zewnętrznych (ściany zewnętrzne, dachów/stropodachów oraz wymiana stolarki okiennej) w ilości 35 200 m2.

Stara ustawa

Nowa Ustawa

Ilość zaoszczędzonej energii końcowej wyniosła 393,15 [toe]

Ilość zaoszczędzonej energii końcowej wyniosła 423 [toe]

Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej wyniosła 510,63 [toe]

Nie bierze się pod uwagę ilości energii pierwotnej

Uzyskany efekt energetyczny w wyniku przetargu 0,352

Brak przetargu

Ilość przyznanych białych certyfikatów

1450 [toe]

Ilość przyznanych białych certyfikatów

423 [toe]

Kwota uzyskanego wsparcia po sprzedaży białych certyfikatów (wartość jednego białego certyfikatu – 1000 zł/bc)

1 450 000 zł

Kwota uzyskanego wsparcia po sprzedaży białych certyfikatów (wartość jednego białego certyfikatu – 1500 zł/bc)

634 500 zł

Realne wsparcie dla inwestycji zrealizowanej !!!

Nie ma wsparcia, ponieważ inwestycje zostały zrealizowane !!! – Wysokość wsparcia 0 zł

Wnioski nasuwają się same. Dla tych samych działań proefektywnych nowa ustawa o efektywności energetycznej dałaby o 2/3 mniej korzyści finansowych dla tego samego przykładu obliczeniowego. Dodatkowo przykład był oparty dla inwestycji zrealizowanych, gdzie w starej ustawie klient otrzymałby wsparcie w postaci białych certyfikatów, a w nowej nie ma już takiej możliwości.

Aby zobrazować ilość wydanych certyfikatów dla obu ustaw w okresie od 23.02.2017 do 25.10.2018 w tabeli poniżej dokonano zestawienia:

Stara ustawa

Nowa Ustawa

633 948,30 [toe]

5 047,92 [toe]

Można pokusić się o stwierdzenie, że na dziś system wsparcia oparty o białe certyfikaty i nową ustawę o efektywności energetycznej nie istnieje. W obecnym systemie zapotrzebowanie roczne na białe certyfikaty wynosi około 200 000 [toe], a nowy system tego nie zapewnia. Dlatego spodziewamy się nowelizacji ustawy oraz przedłużenia ważności wydanych już białych certyfikatów co najmniej o dwa lata.

Nasza oferta dotyczy:

 • Wstępnej analizy korzyści zysków energetycznych dla planowanych inwestycji i określenie minimalnego poziomu rocznej ilości zaoszczędzonej energii finalnej do pozyskania białych certyfikatów – 10 toe (418,68 GJ = 116,30 MWh),
 • Sporządzenie audytu efektywności energetycznej dla wskazanych przedsięwzięć zwiększających efektywność energetyczną,
 • Przygotowanie wniosku o wydanie białych certyfikatów,
 • Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, przygotowanie wniosku o wpis do rejestru świadectw energetycznych,
 • Jeżeli wartość przyznanych świadectw energetycznych przekroczy 100 toe, wykonanie audytu weryfikacyjnego po przeprowadzeniu inwestycji,
 • Obsługa maklerska, nadzór nad procesem sprzedaży i uzyskaniem jak najwyższej ceny sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii.

Zaufali nam