AUDYTY ENERGETYCZNE DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Na czym to polega?

Specjalizujemy się w wykonywaniu przekrojowych audytów energetycznych dla dużych przedsiębiorstw. Swoje kompetencje opieramy o wiedzę wielu zaangażowanych specjalistów z branży, ze względu na złożoność zagadnień, które mamy do przeanalizowania. Służą one przedsiębiorstwom m.in. do realizacji obowiązków, które zostały nałożone na duże przedsiębiorstwa wprowadzeniem nowej ustawy o efektywności energetycznej, jak również dla przedsiębiorstw, które chcą wdrożyć u siebie system zarządzania zgodny z normą 50001. Audyty niezbędne do wdrożenia normy 50001 są bardziej rozbudowane i wymagające. Klienci decydujący się na audyt zgodnie z wymogami Ustawy mają wybór czy chcą go przeprowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie, czy w normach powiązanych na potrzeby systemu 50001.

Poniżej zestawiono podstawową wiedzę dotyczącą obowiązku Ustawowego oraz wytycznych do ich przeprowadzenia.

Zgodnie z Ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku każde duże przedsiębiorstwa (zgodnie z Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej), które w ciągu ostatnich 2 latach obrotowych licząc osobno każdy rok, przekroczyło którykolwiek z poniższych wskaźników:

 • 250 lub więcej osób zatrudnionych. Zatrudnionych przelicza się na pełne etaty niezależnie od formy zatrudnienia,
 • 43 mln. € (175,82 mln. zł) lub więcej sumy bilansowej dla roku obrotowego 2015,
 • 50 mln. € (204,45 mln. zł) lub więcej rocznego obrotu dla roku obrotowego 2015.

Jest ustawowo zobowiązane przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa, który:

 • Ma na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii,
 • Przeprowadzany jest na podstawie aktualnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz w przypadku energii elektrycznej – zapotrzebowania na moc,
 • Zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków w instalacjach przemysłowych,
 • Opiera się o ile to możliwe na analizie kosztowej cyklu życia, a nie tylko na okresie zwrotu nakładów (SPBT) tak, aby uwzględnić oszczędności w dłuższym okresie.

Pierwszy audyt energetyczny należy przeprowadzić w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, a więc do 30 września 2017 r., a uzyskane wyniki audytu przekazać Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w terminie 30 dni od jego wykonania.

Kolejne audyty energetyczne należy ponawiać co 4 lata.

Z obowiązku ich przeprowadzania zwolnione są jedynie przedsiębiorstwa posiadające wdrożony i certyfikowany system zarządzania energią określony we właściwych normach (norma ISO 50001) lub system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami EMAS, jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Za niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego i przedstawienia jego wyników Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki grozi kara, a jej wysokość nie może być wyższa niż 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

W audycie energetycznym przedsiębiorstwa zawarte są informacje dotyczące:

 1. Informacje ogólne dotyczące funkcjonowania firmy: produkty przetworzone/wyprodukowane, produkcja dzienna/roczna, czas działania przedsiębiorstwa, rozruch, rodzaj systemu pracy.
 2. Źródła energii: inwentaryzacja źródeł energii, dzienne/miesięczne/ roczne zużycie.
 3. System zarządzania energią: struktura zużycia, pomiar, utrzymanie liczników, sposób zarządzania w okresach szczytowych, które wskaźniki są monitowane i kto je monitoruje, opis i sposoby szkolenia pracowników celem racjonalnego wykorzystania energii.
 4. Transport, postępowanie z materiałami i produktami w zakładzie: opis floty, planowanie utrzymania, książka rejestrów, przewóz personelu na terenie zakładu.
 5. Proces produkcyjny: opis linii produkcyjnych (w tym marka, typ, rodzaj, wydajność parametry), specyfika pracy, rodzaj prac (składanie-montaż, zgrzewanie, spawanie, lutowanie), rodzaj maszyn – inwentaryzacja, zainstalowana moc (wszystkie media), rodzaj wykorzystywanych mediów (sprężone powietrze, energia elektryczna, ciepła woda, para, kondensat itp.), odzysk ciepła odpadowego (opis z podaniem parametrów fizykochemicznych oraz medium – ciepło, spaliny itd.), moce produkcyjne i wskaźniki produkcji (np. tony stali w odniesieniu do czasu i zużytej energii), metody obróbki (statyczna, dynamiczna), sterowanie, pomiar, ilość godzin pracy.
 6. Kotłownia: opis systemu grzewczego, typ, rodzaj, moc zainstalowana, ilość kotłów, system pracy (np. kaskada), tryb pracy, wyposażenie kontrolno-pomiarowe, ilość godzin pracy, odzysk kondensatu, rodzaj palnika, obecność i wydajność rekuperatorów, podgrzewaczy, ekonomizerów, podgrzewaczy powietrza, pojemność zbiornika wody zasilającej kocioł, przygotowywanie wody kotłowej, system odprowadzanie spalin, obwody zasilające i akcesoria uzupełniające (pompy cyrkulacyjne i wentylatory itp.), ogólny stan wyposażenia, nastawy bieżące utrzymanie, ostatnie naprawy i modyfikacje, sposób prowadzenia ewidencji zużycia paliw wraz z podaniem klasy dokładności i użytych liczników.
 7. Wymiana ciepła: opis systemu, moc zainstalowana, obsługiwane budynki i lokale, powierzchnia grzewcza, rodzaj wymienników, ich funkcja (c.o., c.w.u., wentylacja, chłód), rodzaj nośnika energii (woda, glikol, para), ilość godzin pracy.
 8. Sieci cieplne: ich rodzaj i system (jednorurowe, preizolowane itp.), ich lokalizacja i ułożenie (kanał, napowietrzne, w glebie), czas pracy, charakterystyka (średnice, długości, krzywa grzewcza, systemy powrotne), odzysk kondensatu, izolacja termiczna, mostki cieplne, straty, stan sieci i jej utrzymanie.
 9. Generatory energii mechanicznej, cieplnej i elektrycznej: opis systemu, moc zainstalowana, rodzaje i ilość maszyn (turbiny, silniki diesla, CHP, sprężarki), marka i rok uruchomienia, źródło energii (moc znamionowa, prędkość obrotowa, okres, temperatura spalin lub temperatura i ciśnienie pary itp.), rodzaj zasilanej maszyny (charakterystyki: ciśnienie, przepływ i moc, napięcie, tryb pracy – sprężarka, prądnica), systemy sterowania, pomiary, ilość godzin pracy, ogólny stan wyposażenia, roczne zużycie ciepła i energii elektrycznej na potrzeby własne oraz ich produkcja.
 10. Dystrybucja energii elektrycznej i wyposażenia: zestawienie głównych elementów wyposażenia i charakterystyki (transformatory, rozdzielnice ŚN i nN, baterie kondensatorów, dławiki kompensacyjne, turbiny i zespoły prądotwórcze, falowniki, sieci, silniki, pompy wentylatory, sprężarki, napędy o zmiennej prędkości itp.), roczne zużycie energii w odniesieniu do stacji, regulacja.
 11. Agregaty chłodnicze: opis systemu, moc zainstalowana, rodzaj i ilość maszyn (jednostka chłodnicza oparta na sprężaniu lub absorpcji, sprężarka, skraplacz, chłodnica powietrza, pompa ciepła), moc (chłodnicza, elektryczna, COP), rodzaj medium chłodniczego, temperatury wejścia/wyjścia chłodziwa, sterowanie, pomiary, ogólny stan, ilość godzin pracy, roczne zużycie.
 12. Pompy: opis systemu, moc zainstalowana, rodzaj, typ, parametry charakterystyczne (wysokość podnoszenia, wydajność), rodzaj medium, zastosowanie, lokalizacje, roczny czas pracy, ogólny stan.
 13. Wentylatory: opis systemu, moc zainstalowana, rodzaj, typ, parametry charakterystyczne (spręż, wydajność), rodzaj medium, zastosowanie, lokalizacje, roczny czas pracy, ogólny stan.
 14. Sprężone powietrze: opis systemu, moc zainstalowana, rodzaj, typ i rodzaj sprężarek, produkcja i jakość powietrza (rodzaj filtracji i separacji), sterowanie, roczny czas pracy, ogólny stan wyposażenie i sieci (izolacja, przecieki itp.).
 15. Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja (HVAC): opis systemu, moc zainstalowana, analiza systemu HVAC, rodzaj źródła ciepła (dystrybucja płynów, paliwo, energia elektryczna), rodzaje urządzeń i dystrybucja nośnika energii, promienniki ciepła, odzysk ciepła, metody sterowania i nastaw (strefa, podział na sekcje, modulacja), zmienne sterowania i zmienne korygowania, wyposażenie pomiarowe (termometry, higrometry itp.) wskaźniki wykorzystania, ogólny stan wykorzystania, ogólny stan urządzeń i systemu dystrybucji, rocznie zużycie w podziale na system.
 16. Ciepła woda użytkowa: opis systemu, moc zainstalowana, zasady produkcji (scentralizowana, niezależna, mieszana itp.), parametry (moc, temperatura itp.), magazynowanie, opis i charakterystyka dystrybucji (zasobnik, pompy cyrkulacyjne, regulacja, materiał izolacyjny), zapotrzebowanie (dzienne/miesięczne/roczne), ilość i rodzaj punktów poboru, stan wyposażenie, pomiary, roczne zużycie.
 17. Oświetlenie: opis systemu, moc zainstalowana, pomiary poziomu oświetlenie, zainstalowane urządzenia (rodzaj opraw i źródeł światła, jakość oświetlenia, systemy sterowania), wiek systemu oświetlenia, czas pracy systemu (zewnętrzne, wewnętrzne, miejscowe, awaryjne – zależnie od systemu), dostęp do światła dziennego, wymiary pomieszczeń, nagromadzenie kurzu, rodzaj wykonywanych prac, normy oświetlenia na różnych stanowiskach pracy.

Oprócz obowiązku, jaki został narzucony na duże przedsiębiorstwa, pojawiają się również korzyści w postaci:

 • Zidentyfikowanych obszarów energochłonnych i sposoby zwiększenia ich efektywności energetycznej – czyli obniżenia zużycia mediów energetycznych a co za tym idzie kosztów energii,
 • Możliwość ubiegania się o przyznanie białych certyfikatów dla planowanych inwestycji zmniejszających zużycie energii, co może oznaczać modernizację parku maszynowego, bardziej efektywne technologie wytwarzania produktów, zmniejszenie strat energii,
 • Wdrożenia systemu zarządzania energią ISO 50001 i uniknięcia kolejnych obowiązkowych audytów co 4 lata oraz silny przekaz dla Państwa partnerów biznesowych o świadomym i kontrolowanym energetycznie procesie wytwarzania produktów.

Zaufali nam